Vakgebieden

kant

Kerngebieden volgens Kant

Vakgebieden binnen de wijsbegeerte
Binnen de wijsbegeerte zijn er verschillende vakgebieden die specialistische deelgebieden behandelen. Vroeger was er weinig tot geen onderscheid in de disciplines. In de 18de eeuw benoemde Immanuel Kant vier kerngebieden waarin de basisproblemen naar voren komen: kennistheorie, ethiek, metafysica en de filosofische antropologie. Later zijn daar meer disciplines aan toegevoegd. In de hedendaagse filosofie worden de vakgebieden duidelijk afgebakend.

Kennistheorie
De kennistheorie wordt ook wel epistemologie genoemd en onderzoekt alles rondom kennis en het weten, zoals de oorsprong ervan. De vragen die centraal staan, hebben te maken met wat kennis is en hoe dit kan worden vergaard, maar ook waarheid is een terugkerend thema. De theorie wordt door filosofen vaak gecombineerd met andere vakgebieden binnen de filosofie.

Ethiek
Ethiek gaat over de filosofie van het juist handelen: wat goed of slecht is? Hierbij wordt gekeken naar personen ten opzichte van de medemens, dieren of de natuur.

Metafysica
Metafysica is dat deel dat we niet met onze zintuigen kunnen waarnemen, maar wat de natuur en ons bestaan overstijgt. Wat is bestaan? Is een van de vragen die gesteld wordt binnen het vakgebied.

Filosofische antropologie
Wat maakt de mens tot een mens? Is het belangrijkste vraagstuk binnen filosofische antropologie of de wijsgerige antropologie. Een belangrijk onderdeel binnen het vakgebied is het gebruik van taal.

En meer
Binnen de filosofie zijn nog talrijke andere vakgebieden waarbinnen een filosoof aan de slag kan met specifieke vraagstukken. Een vakgebied gericht op de mens is naast filosofische antropologie en ethiek ook sociale filosofie, waarin het bestaan van de maatschappij centraal staat. Ook theologie waarbij het geloof centraal staat valt hieronder. De vakgebieden die zich bezig houden met de natuur zijn metafysica en natuurfilosofie. Filosofie gericht op de menselijke kennis zijn de kennistheorie, logica en wetenschapsfilosofie. Logica valt ook onder de wetenschap van wiskunde en gaat over de formele regels van het denken.